NHF Sarpsborg

Arkiv

 

 

NHF Sarpsborg starter nå en rekrutteringskonkurranse av nye medlemmer til vårt lokallag.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra i rekrutteringen og konkurransen.

 

Benytt følgende link for å registrere nye medlemmer Meld deg inn! – Norges Handikapforbund (nhf.no)

 

Husk å oppgi NHF Sarpsborg som lokallag.

For eksisterende medlemmer i NHF systemet, trengs det kun et sidemedlemsskap med en kostnad på kr 40.- pr år for å bli medlem.

 

For deg som allerede er medlem og er den som har rekruttert et nytt medlem, bes du sende epost til nhf.sarpsborg@gmail.com med info om dette.

Det er naturlig at det nye medlemmet må ha blitt registrert i NHF sine lister og har betalt gyldig medlemskap for å være tellende i konkurransen.

 

Premie!

Vinner av konkurransen vil motta et gavekort på en av byens restauranter inneholdende middag for 2 personer.

Vi kommer tilbake til hvilken restaurant, da vi må sikre at man har tilgang med rullestol også på plassen.

Ikke alle av oss har behovet for dette, men som lokallag er det vår jobb å påse at det legges til rette så alle har mulighet til å benytte seg av lokalitetene.

 

Konkurransen vil være løpende fra i dag og frem til og med den 1. september.

 

 

NAV har startet et arbeid for å vurdere om en skal slå sammen hjelpemiddelsentralene i Buskerud, Oslo og Østfold til en hjelpemiddelsentral eller skal det bli to eller tre sentraler i fremtiden. Det vil åpenbart bli et mye dårligere tilbud for våre medlemmer og funksjonshemmede i Østfold, dersom hjelpemiddelsentralen slås sammen. Kommunene får også dårligere oppfølging fra en stor hjelpemiddelsentral.  Vi krever at konklusjonen fra NAV blir at vi beholder vår hjelpemiddelsentral i Østfold. 

 

.

Uttalelse om hjelpemiddelsentralene i Viken og Oslo fra landsmøtet i Norges Handikapforbund 2021:

 

Hjelpemiddelsentralene må bestå.

 

Styringsenheten for NAV Hjelpemiddelsentraler kjører et prosjekt hvor de vurderer å sentralisere de tre hjelpemiddelsentralene i Viken og Oslo. Dette er en sentralisering som vil svekke likestillingen, på sikt i hele landet. Landsmøtet i NHF aksepterer ikke at hjelpemiddeltjenestene forringes. Vi krever at dagens sentraler styrkes, bygges opp og utvikles videre.

 

Hjelpemiddelsentralene er avgjørende for å sikre likestilling. For å kunne delta i samfunnet, må man ha det riktige hjelpemiddelet å gjøre det med. Derfor må hjelpemiddelsentralen være i nærmiljøet slik at utprøving, levering og reparasjon av hjelpemidlene kan utføres raskt.

 

NAV forventer at antallet innbyggere og eldre i Viken som vil ha behov for hjelpemiddelsentralenes tjenester vil øke i årene framover. Dette tilsier en styrking og utvidelse av tjenestetilbudet fra hjelpemiddelsentralen. Dagens hjelpemiddelsentraler kjenner sitt geografiske område godt. Dette er nyttig og effektivt både for borgerne og for kommunale fagfolk.

 

NAV Hjelpemiddelsentral skal fortsette å levere tjenester på alle livets arenaer. Tilgjengelige tjenester handler først og fremst om at borgerne får riktig hjelpemiddel tilpasset hver enkelt borger. Digitalisering kan forenkle og effektivisere mye av forvaltningen – både søknader, bestilling av tjenester og kommunikasjon. Men digitalisering erstatter ikke det praktiske fagfeltet som hjelpemiddelformidlingen er. Omlegging til mer digitale løsninger må ikke bidra til at folk som ikke bruker digitale flater blir satt utenfor. Retten til hjelpemidler og tjenester gjelder for alle, slik det blir slått fast i folketrygdloven.

 

Hjelpemiddelsentralene leverer, sammen med kommunene, brukernære spesialisttjenester. For borgerne betyr det at avstanden til hjelpemiddelsentralen har stor betydning. Tid er en kritisk faktor når det gjelder hyppig behov for tjenester, utprøving, tilpassing, utlevering og akutte reparasjoner. Dette er spesielt viktig for barn, unge under utdanning og de som er i jobb, men også for alle som skal leve et liv.

 

Landsmøtet i NHF krever at de sentraler som er i dag består. NAV bør heller se på hvordan de kan utvikle de sentralene som er i dag til å bli enda bedre. Hjelpemidler er et helt sentralt frigjøringsverktøy! Ikke svekk hjelpemiddelsentralene!

 

Landsmøtet i NHF vil at:

 • dagens hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken må bestå og styrkes.
 • den viktige satsingen på digitalisering ikke skal erstatte hjelpemiddelformidlingen.
 • brukernære spesialisttjenester skal sikres for å ha kort vei til Hjelpemiddelsentralen.

 

 

Sykehuset Kalnes har vedtatt å nedlegge helsetorget fra slutten av mai 2021 og brukerorganisasjonenes deltakelse i samarbeid om helsetorget er avviklet.

 

Klinikkene/avdelingene har det daglige ansvaret for å gi den enkelte pasient og pårørende nødvendig opplæring. Mange avdelinger har et tett samarbeid med brukerorganisasjoner.

Fag- og kompetanseavdelingen videreutvikler dagens nettsider og inkluderer relevant informasjon.

Dersom det i fremtiden skulle vise seg behov for en reetablering av et fysisk helsetorg, vil dette tatt opp med sykehusledelsen.

 

 

NHF Sarpsborg har gjennomført sitt ekstraordinære årsmøte 2. juni 2021 på en god og ryddig måte. Der en gjennomgikk lokallagets utfordringer og følgende nytt styre ble valgt:

.

Leder:                       Runar Tønnesen

Nestleder:                 Gunn Aagaard

Sekretær:                 Axel Holandsjø Følling

Økonomiansvarlig:     Ingelinn Olsen Buvik

Styremedlem:           Atle Kr. Hirth Strand

Styremedlem:           Kari Harlem Nilsen

Styremedlem:           Willy K. Aagaard

Varamedlem:            John Egil Kristiansen

Varamedlem:            Awa Bøen-Eriksen

 

Du kan også følge NHF Sarpsborgs arbeid på lokallagets Facebook side https://www.facebook.com/NhfSarpsborg

.

Styret ønsker ønsker alle en riktig god sommer.

 

Under behandlingen i bystyret om kommunedelplan for kapasitet og struktur i heldøgnsomsorgen 2021 – 2033, vedtok et samlet bystyre en annen retning enn det som var foreslått for utviklingen av nye botilbud. Personer med funksjonsnedsettelser som har behov for heldøgnstjenester, skal tilbudet etablerers i små enheter og integreres i nærmiljøet.

 

Det var etter forslag fra Rødt og Senterpartiet, ble følgende vedtatt.

«Det er et hovedprinsipp å begrense utvidelsen av eksisterende og fremtidige nye botilbud,

til små enheter i nærmiljøene for personer som skal få et livslangt botilbud, slik at de skal kunne leve sine liv i et inkluderende miljø.»

 

Håper at vedtaket nå blir fulgt opp, når nye botilbud skal utvikles for funksjonshemmede i kommunen. Dette vedtaket må også føre til at personer med funksjonsnedsettelser får reelle muligheter til å velge, hvor en skal bosette seg eller flytte.

Politikerne i Sarpsborg kommune skal nå legge langtidsplan for hvordan heldøgntjenestene skal struktureres og bygges ut for de kommende årene. Et av målene er å sikre et tilstrekkelig og egnet heldøgnstilbud til yngre personer med behov for heldøgnsomsorg og personer med psykisk utviklingshemning. Det forslås i planen at en skal konsentrere og effektivisere fremtidens nye bygg som kommunen skal bygge til bruk i heldøgnstjenestene ved at nye plasser, i den grad det er mulig, skal utvikles der kommunen allerede har omsorgsbygg.

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har behandlet planen og i sin uttalelse har rådet lagt vekt på å utvikle heldøgnstjenestene i en annen retning for at funksjonshemmede i Sarpsborg skal få like muligheter til å leve et aktivt, selvstendig liv og velge, hvor en vil bosette seg.

 

Rådets uttalelse:

«I planen til Sarpsborg kommune er et av tiltakene å satse på å bygge tilbud/omsorgsboliger for yngre mennesker med funksjonsnedsettelser. Hovedprinsippet i nasjonal politikk på dette området og FN konvensjonen for funksjonshemmede krever at funksjonshemmede får velge å bosette seg der man selv ønsker, og med nødvendige tjenester. Personer med funksjonsnedsettelser må kunne få sin rett til å velge sitt bosted uavhengig av om de trenger en tilrettelagt bolig og/eller heldøgns omsorg.

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse vil fraråde en politikk og utvikling av nye institusjoner for funksjonshemmede i Sarpsborg kommune. Målet er at funksjonshemmede skal bo og leve sine liv som andre mennesker, derfor må hovedprinsippet være å begrense utvidelsen av eksisterende og nye botilbud til små enheter for personer som skal få et livslangt botilbud.»

 

I kommentaren til rådets uttalelse skriver kommunedirektøren:

Kommunedirektøren poengterer at for å sikre en ansvarlig og forsvarlig drift av kommunens heldøgnstjenester, må kommunen effektivisere og optimalisere de tilbudene som allerede eksisterer. Det betyr at nye plasser innen heldøgnsomsorgen, i den grad det er mulig, skal utvikles der kommunen allerede har omsorgsbygg.

En kan håpe på at en i fremtiden vil endre denne beslutningen, slik at funksjonshemmede kan få en reell rett til å velge, hvor en skal bosette seg uavhengig av tjenestebehov og kommunens strategi for å skape en effektivisering av tjenestene.

 

Holdningsendring er overordnet for alt arbeidet vårt og vår viktigste sak. Holdninger endres ikke først og fremst i møter på Stortinget eller i høringsuttalelser, men i møter mellom mennesker. Når vi klarer å endre holdninger, og når dette fører til endrede handlinger, skaper vi resultater på alle samfunnsområder – og i menneskers hverdag.

 

Uvitenhet, fordommer, manglende kunnskap og myter er en vesentlig årsak blant annet til at folk stenges ute fra arbeidslivet, til at unge støtes ut av videregående skole, til mobbing og hatprat. Dette fører til ensomhet og uhelse for mange.

 

Diskriminering og ekskludering gjør folk syke, mens mangfold og tilhørighet fremmer god helse. I en tid som preges av individualisme, hvor enkelte politiske strømninger peker mot et samfunn hvor noen er mindre verdt, og hvor vi står overfor samfunnsøkonomiske utfordringer, er det nettopp viktig å investere i å endre holdninger så alle får være med, bidra til fellesskapet og bruke sine ressurser. Gjennom Norges Handikapforbunds strategi, under alle innsatsområder og i alle tiltak, er holdningsarbeid et bærende element, fordi endrede holdninger og handlinger er helt grunnleggende for alt vi jobber for å få til.

Kilde: NHF Strategi 2017-2021

 

Kjære medlemmer i Norges Handikapforbund Sarpsborg.


Nå skal vi feire påske igjen og det blir i år som i fjor, ganske stille og rolig for oss alle.

Fortsatt sliter alle her i Sarpsborg siden det er mye koronasmitte og vi kan heller ikke samles slik vi ønsker og pleier å gjøre.

Vi har ikke hatt mulighet å møtes på medlemsmøter hver første torsdag i måneden og årsmøte måtte vi avvikle digitalt. Dette lyktes vi med, men det var ikke mange som var med på dette.

Vi savner jo veldig å kunne møtes på Lande Bo- og Servicesenter, men her har kommunen strengt fullstendig ned. Vi kan heller ikke planlegge noe særlig fremover før vi er helt sikre på at vi ikke blir utsatt for smitte. Heldigvis blir flere av oss vaksinert og da kan det muligens bli en løsning.

Ser frem til at vi alle snart kan møtes igjen og få til noen givende medlemsmøter og vi tenker på dere alle og ta nå godt vare på hverandre.
 

ØNSKER DERE ALLE   EN RIKTIG GOD OG FREDFULL PÅSKE

Med hjertelig hilsen oss i styret.

 

Endringer og utvidelser av parkeringsplasser som er reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Utvalg for miljø og teknikk har behandlet forslaget og kommet med endringer. Forslaget ble godkjent av Formannskapet 25.03.2021.

Det blir 26 reserverte parkeringsplasser innenfor avgiftssonen i sentrum og 42 parkeringsplasser totalt som er reserverte for forflytningshemmede i sentrum.

Kommunedirektørens forslag:

 1. Som et tillegg til eksisterende plasser reserveres det parkeringsplasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse på følgende steder:
 • Kirkegata v/ Sarpsborg kirke – 2 stk plasser
 • Kvartal 270 (parkeringsplass v/ baker Jenseg) – 2 stk plasser
 • Parkeringsplass i Borggata, mellom St. Marie gate og Kirkegata – 2 stk plasser
 • Helsehuset – 2 stk plasser
 1. Det reguleres med tidsbegrensning 2 timer på plasser reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse på følgende steder:
 • Eksisterende plasser i Torget v/ Sarpsborg torg (5 stk)
 • Planlagte plasser i Kirkegata v/ Sarpsborg kirke (2 stk)

Etter behandlingen ble det foreslått endringer.

Parkeringsplass forslaget om å opprette 2 plasser i Kirkegata flyttes til en annen sentrumsgate som er mindre bratt – uten fall over 2 cm.

Administrasjonen bes vurdere å flytte minst 1 HC-plass fra annen gate til St. Mariegate ved Skoleparken.

Tidsbegrensning for HC-plasser utvides fra 2 til 3 timer (se pkt 2).

.

Kart over forslaget til parkeringsplasser i sentrum.

http://nhfsarpsborg.no/wp-content/uploads/2021/03/Kart-oversikt-HCplasser.pdf

.

1 2 3 14

Treff teller

078872
Users Today : 23
This Month : 2214
This Year : 12164
Total Users : 78872

AOF-kurs 2021

AOF-kurs 2021

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg