Norges Handikapforbund

Sarpsborg

Arkiv

 

NHF Sarpsborg har gjennomført sitt ekstraordinære årsmøte 2. juni 2021 på en god og ryddig måte. Der en gjennomgikk lokallagets utfordringer og følgende nytt styre ble valgt:

.

Leder:                       Runar Tønnesen

Nestleder:                 Gunn Aagaard

Sekretær:                 Axel Holandsjø Følling

Økonomiansvarlig:     Ingelinn Olsen Buvik

Styremedlem:           Atle Kr. Hirth Strand

Styremedlem:           Kari Harlem Nilsen

Styremedlem:           Willy K. Aagaard

Varamedlem:            John Egil Kristiansen

Varamedlem:            Awa Bøen-Eriksen

 

Du kan også følge NHF Sarpsborgs arbeid på lokallagets Facebook side https://www.facebook.com/NhfSarpsborg

.

Styret ønsker ønsker alle en riktig god sommer.

 

Under behandlingen i bystyret om kommunedelplan for kapasitet og struktur i heldøgnsomsorgen 2021 – 2033, vedtok et samlet bystyre en annen retning enn det som var foreslått for utviklingen av nye botilbud. Personer med funksjonsnedsettelser som har behov for heldøgnstjenester, skal tilbudet etablerers i små enheter og integreres i nærmiljøet.

 

Det var etter forslag fra Rødt og Senterpartiet, ble følgende vedtatt.

«Det er et hovedprinsipp å begrense utvidelsen av eksisterende og fremtidige nye botilbud,

til små enheter i nærmiljøene for personer som skal få et livslangt botilbud, slik at de skal kunne leve sine liv i et inkluderende miljø.»

 

Håper at vedtaket nå blir fulgt opp, når nye botilbud skal utvikles for funksjonshemmede i kommunen. Dette vedtaket må også føre til at personer med funksjonsnedsettelser får reelle muligheter til å velge, hvor en skal bosette seg eller flytte.

Politikerne i Sarpsborg kommune skal nå legge langtidsplan for hvordan heldøgntjenestene skal struktureres og bygges ut for de kommende årene. Et av målene er å sikre et tilstrekkelig og egnet heldøgnstilbud til yngre personer med behov for heldøgnsomsorg og personer med psykisk utviklingshemning. Det forslås i planen at en skal konsentrere og effektivisere fremtidens nye bygg som kommunen skal bygge til bruk i heldøgnstjenestene ved at nye plasser, i den grad det er mulig, skal utvikles der kommunen allerede har omsorgsbygg.

 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse har behandlet planen og i sin uttalelse har rådet lagt vekt på å utvikle heldøgnstjenestene i en annen retning for at funksjonshemmede i Sarpsborg skal få like muligheter til å leve et aktivt, selvstendig liv og velge, hvor en vil bosette seg.

 

Rådets uttalelse:

«I planen til Sarpsborg kommune er et av tiltakene å satse på å bygge tilbud/omsorgsboliger for yngre mennesker med funksjonsnedsettelser. Hovedprinsippet i nasjonal politikk på dette området og FN konvensjonen for funksjonshemmede krever at funksjonshemmede får velge å bosette seg der man selv ønsker, og med nødvendige tjenester. Personer med funksjonsnedsettelser må kunne få sin rett til å velge sitt bosted uavhengig av om de trenger en tilrettelagt bolig og/eller heldøgns omsorg.

 

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse vil fraråde en politikk og utvikling av nye institusjoner for funksjonshemmede i Sarpsborg kommune. Målet er at funksjonshemmede skal bo og leve sine liv som andre mennesker, derfor må hovedprinsippet være å begrense utvidelsen av eksisterende og nye botilbud til små enheter for personer som skal få et livslangt botilbud.»

 

I kommentaren til rådets uttalelse skriver kommunedirektøren:

Kommunedirektøren poengterer at for å sikre en ansvarlig og forsvarlig drift av kommunens heldøgnstjenester, må kommunen effektivisere og optimalisere de tilbudene som allerede eksisterer. Det betyr at nye plasser innen heldøgnsomsorgen, i den grad det er mulig, skal utvikles der kommunen allerede har omsorgsbygg.

En kan håpe på at en i fremtiden vil endre denne beslutningen, slik at funksjonshemmede kan få en reell rett til å velge, hvor en skal bosette seg uavhengig av tjenestebehov og kommunens strategi for å skape en effektivisering av tjenestene.

 

Holdningsendring er overordnet for alt arbeidet vårt og vår viktigste sak. Holdninger endres ikke først og fremst i møter på Stortinget eller i høringsuttalelser, men i møter mellom mennesker. Når vi klarer å endre holdninger, og når dette fører til endrede handlinger, skaper vi resultater på alle samfunnsområder – og i menneskers hverdag.

 

Uvitenhet, fordommer, manglende kunnskap og myter er en vesentlig årsak blant annet til at folk stenges ute fra arbeidslivet, til at unge støtes ut av videregående skole, til mobbing og hatprat. Dette fører til ensomhet og uhelse for mange.

 

Diskriminering og ekskludering gjør folk syke, mens mangfold og tilhørighet fremmer god helse. I en tid som preges av individualisme, hvor enkelte politiske strømninger peker mot et samfunn hvor noen er mindre verdt, og hvor vi står overfor samfunnsøkonomiske utfordringer, er det nettopp viktig å investere i å endre holdninger så alle får være med, bidra til fellesskapet og bruke sine ressurser. Gjennom Norges Handikapforbunds strategi, under alle innsatsområder og i alle tiltak, er holdningsarbeid et bærende element, fordi endrede holdninger og handlinger er helt grunnleggende for alt vi jobber for å få til.

Kilde: NHF Strategi 2017-2021

 

Kjære medlemmer i Norges Handikapforbund Sarpsborg.


Nå skal vi feire påske igjen og det blir i år som i fjor, ganske stille og rolig for oss alle.

Fortsatt sliter alle her i Sarpsborg siden det er mye koronasmitte og vi kan heller ikke samles slik vi ønsker og pleier å gjøre.

Vi har ikke hatt mulighet å møtes på medlemsmøter hver første torsdag i måneden og årsmøte måtte vi avvikle digitalt. Dette lyktes vi med, men det var ikke mange som var med på dette.

Vi savner jo veldig å kunne møtes på Lande Bo- og Servicesenter, men her har kommunen strengt fullstendig ned. Vi kan heller ikke planlegge noe særlig fremover før vi er helt sikre på at vi ikke blir utsatt for smitte. Heldigvis blir flere av oss vaksinert og da kan det muligens bli en løsning.

Ser frem til at vi alle snart kan møtes igjen og få til noen givende medlemsmøter og vi tenker på dere alle og ta nå godt vare på hverandre.
 

ØNSKER DERE ALLE   EN RIKTIG GOD OG FREDFULL PÅSKE

Med hjertelig hilsen oss i styret.

 

Endringer og utvidelser av parkeringsplasser som er reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Utvalg for miljø og teknikk har behandlet forslaget og kommet med endringer. Forslaget ble godkjent av Formannskapet 25.03.2021.

Det blir 26 reserverte parkeringsplasser innenfor avgiftssonen i sentrum og 42 parkeringsplasser totalt som er reserverte for forflytningshemmede i sentrum.

Kommunedirektørens forslag:

  1. Som et tillegg til eksisterende plasser reserveres det parkeringsplasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse på følgende steder:
  • Kirkegata v/ Sarpsborg kirke – 2 stk plasser
  • Kvartal 270 (parkeringsplass v/ baker Jenseg) – 2 stk plasser
  • Parkeringsplass i Borggata, mellom St. Marie gate og Kirkegata – 2 stk plasser
  • Helsehuset – 2 stk plasser
  1. Det reguleres med tidsbegrensning 2 timer på plasser reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse på følgende steder:
  • Eksisterende plasser i Torget v/ Sarpsborg torg (5 stk)
  • Planlagte plasser i Kirkegata v/ Sarpsborg kirke (2 stk)

Etter behandlingen ble det foreslått endringer.

Parkeringsplass forslaget om å opprette 2 plasser i Kirkegata flyttes til en annen sentrumsgate som er mindre bratt – uten fall over 2 cm.

Administrasjonen bes vurdere å flytte minst 1 HC-plass fra annen gate til St. Mariegate ved Skoleparken.

Tidsbegrensning for HC-plasser utvides fra 2 til 3 timer (se pkt 2).

.

Kart over forslaget til parkeringsplasser i sentrum.

http://nhfsarpsborg.no/wp-content/uploads/2021/03/Kart-oversikt-HCplasser.pdf

.

NHF Trøndelag har tatt ansvar for å gjennomføre et digitalt påfyllingskurs for likepersoner.

 

Møtet vil bli avholdt på Zoom. Det er ønskelig at deltakerne deltar på alle tre dager, men ikke en forutsetning. Det vil bli benyttet flere ulike innledere.

 

Dag 1 –  18. mars 18.00-20.00

Introduksjon

NHFs Likepersonsstrategi

Digital gjennomføring
Likepersonarbeidet i endring  
Grupparbeid

.

Dag 2 – 25. mars 18.00-20.00

LP i forskjellige arena/plattformer

Sette grenser
Familieperspektivet
Gruppearbeid

 

Dag 3 – 8. april 18.00-20.00
Temavis organisering
Empowerment
Utvikling i årene som kommer – nettverk, opplæring
Gruppearbeid
Veien videre  

 

Spørsmål om kurset kan rettes til NHF Sarpsborg – post@nhfsarpsborg.no før 15. mars.

NHF Øst ønsker velkommen til kurset:

Presentasjon og kommunikasjon

 

Dette kurset har nå blitt gjort om til et todelt kurs, for å gi flere mulighet til å delta.  

 

Kurset vil gå følgende datoer:

DEL 1: Tirsdag 23.mars kl.18.00 – 20.30

DEL 2: Torsdag 25.mars kl.18.00 – 20.30

Sted: Digitalt via Zoom

 

Målgruppe: Medlemmer av NHF Øst og SAFO Øst (NFU, NHF og

FNDB). Åpent for deltakelse fra andre NHF/SAFO-regioner.

           

Kursinnhold: Grunnleggende innføring og trening i formidling og presentasjoner. Tilføre deltakerne kunnskap, innsikt og forståelse for hvordan du kan opparbeide større trygghet ved deltakelse/innlegg i debatter, møter og andre situasjoner.

 

Påmelding gjøres via vedlagte skjema eller direkte på epost til kontoret. Punktene tilknyttet rombehov i skjemaet er ikke nødvendig å fylle ut (dette er et dagskurs).

 

Påmelding gjøres til soraya.baker@nhf.no, innen 16. mars.

 

En endelig avgjørelse på om kurset kan gjennomføres fysisk vil bli tatt 5. mars, og påmeldte deltakere vil bli orientert.

 

Vi ser frem til å ønske dere velkommen!

Treff-teller

100247
Users Today : 26
This Month : 2967
This Year : 16539
Total Users : 83247

AOF-kurs 2021

AOF-kurs 2021

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg

UU Sarpsborg

UU Sarpsborg