Norges Handikapforbund

Sarpsborg

Arkiv

 

Det er nå sommer og ferie for mange av oss.

Styret har valgt å benytte ferien til å invitere alle medlemmene til pizzakvelder, nå som det igjen er mulig å møtes fysisk.

 

Det etter en spesiell start på året med ekstraordinært årsmøte med valg på agendaen.

Det nyvalgte styret vil jobbe for økt aktivitet i foreningen for oss alle.

  • Skal lokallaget komme seg på bena og vokse i antall medlemmer, må vi i styret stå samlet å jobbe i samme retning i tiden fremover sier leder Runar Tønnesen.

 

Har du fått med deg vår rekrutteringskonkurranse? Vi ønsker å styrke lokallaget med flere og forhåpentligvis aktive medlemmer.

 

Det nærmer seg ordinære medlemsmøter igjen, og hvilke temaer ønsker DU skal tas opp der? Vi ønsker å vite det snart så vi kan planlegge så godt som mulig.

 

 

Følg med på vår side her og på Facebook, så se du hva som skjer fremover.

 

Med det så ønsker vi i styret dere alle

en riktig god sommer –  avslutter leder Tønnesen.

 

 

 

 

Vi ønsker en sommer samling i lokallaget ved å møtes til et hyggelig samvær og med servering.

 

Styret vil invitere medlemmene til Peppes Pizza på torget i Sarpsborg onsdag 14. juli 2021 .

 

 

 

Etter mange måneder har medlemmer i lokallaget kunne treffes til et sommermøte med hyggelig samvær og  servering på Peppes Pizza.

     

Sommertreffet var vellykket og vi planlegger et nytt sommermøte 

 

Det er planlagt følgende medlemsmøter i høst

.

2. september 2021   – Tema: Besøk fra Norges Handikapforbund Ungdom

.

7. oktober 2021       – Tema etter ønske fra medlemmene

.

4. november 2021   – Tema etter ønske fra medlemmene

.

Det blir avholdt et julearrangement i første del av desember

.

Medlemsmøtene holdes på Lande Bo- og Servicesenter.  Møtene starter kl. 18.30.

 

På sist styremøte besluttet styre å øke aktiviteten rettet mot våre ungdomsmedlemmer og rekruttering av nye medlemmer.

 

Det er satt av en pott med midler til denne aktiviteten ut 2021.

 

I styret i dag er ungdommen selv representert med Axel Holandsjø Følling (sekretær) og Awa Bøen-Eriksen (varamedlem).

 

De er de to unge guttene har nå fått som ansvar og øke aktiviteten for den yngre gruppen.

Hadde det vært noe for deg å delta i??

 

Det planlegges kinokveld, grillkvelder osv. Høres det spennende ut? 

Med det så kan du treffe og bli kjent med andre som er i samme situasjon som deg selv. 

 

Skulle dette være av interesse, så ta kontakt med Axel og Awa.

     

Axel Holandsjø Følling         ……..              Awa Bøen-Eriksen

 

Info om dem finner du her

 

Bli med da vel!

 

 

NHF Sarpsborg starter nå en rekrutteringskonkurranse av nye medlemmer til vårt lokallag.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra i rekrutteringen og konkurransen.

 

Benytt følgende link for å registrere nye medlemmer Meld deg inn! – Norges Handikapforbund (nhf.no)

 

Husk å oppgi NHF Sarpsborg som lokallag.

For eksisterende medlemmer i NHF systemet, trengs det kun et sidemedlemsskap med en kostnad på kr 40.- pr år for å bli medlem.

 

For deg som allerede er medlem og er den som har rekruttert et nytt medlem, bes du sende epost til nhf.sarpsborg@gmail.com med info om dette.

Det er naturlig at det nye medlemmet må ha blitt registrert i NHF sine lister og har betalt gyldig medlemskap for å være tellende i konkurransen.

 

Premie!

Vinner av konkurransen vil motta et gavekort på en av byens restauranter inneholdende middag for 2 personer.

Vi kommer tilbake til hvilken restaurant, da vi må sikre at man har tilgang med rullestol også på plassen.

Ikke alle av oss har behovet for dette, men som lokallag er det vår jobb å påse at det legges til rette så alle har mulighet til å benytte seg av lokalitetene.

 

Konkurransen vil være løpende fra i dag og frem til og med den 1. september.

 

 

 

NAV har startet et arbeid for å vurdere om en skal slå sammen hjelpemiddelsentralene i Buskerud, Oslo og Østfold til en hjelpemiddelsentral eller skal det bli to eller tre sentraler i fremtiden. Det vil åpenbart bli et mye dårligere tilbud for våre medlemmer og funksjonshemmede i Østfold, dersom hjelpemiddelsentralen slås sammen. Kommunene får også dårligere oppfølging fra en stor hjelpemiddelsentral.  Vi krever at konklusjonen fra NAV blir at vi beholder vår hjelpemiddelsentral i Østfold. 

 

.

Uttalelse om hjelpemiddelsentralene i Viken og Oslo fra landsmøtet i Norges Handikapforbund 2021:

 

Hjelpemiddelsentralene må bestå.

 

Styringsenheten for NAV Hjelpemiddelsentraler kjører et prosjekt hvor de vurderer å sentralisere de tre hjelpemiddelsentralene i Viken og Oslo. Dette er en sentralisering som vil svekke likestillingen, på sikt i hele landet. Landsmøtet i NHF aksepterer ikke at hjelpemiddeltjenestene forringes. Vi krever at dagens sentraler styrkes, bygges opp og utvikles videre.

 

Hjelpemiddelsentralene er avgjørende for å sikre likestilling. For å kunne delta i samfunnet, må man ha det riktige hjelpemiddelet å gjøre det med. Derfor må hjelpemiddelsentralen være i nærmiljøet slik at utprøving, levering og reparasjon av hjelpemidlene kan utføres raskt.

 

NAV forventer at antallet innbyggere og eldre i Viken som vil ha behov for hjelpemiddelsentralenes tjenester vil øke i årene framover. Dette tilsier en styrking og utvidelse av tjenestetilbudet fra hjelpemiddelsentralen. Dagens hjelpemiddelsentraler kjenner sitt geografiske område godt. Dette er nyttig og effektivt både for borgerne og for kommunale fagfolk.

 

NAV Hjelpemiddelsentral skal fortsette å levere tjenester på alle livets arenaer. Tilgjengelige tjenester handler først og fremst om at borgerne får riktig hjelpemiddel tilpasset hver enkelt borger. Digitalisering kan forenkle og effektivisere mye av forvaltningen – både søknader, bestilling av tjenester og kommunikasjon. Men digitalisering erstatter ikke det praktiske fagfeltet som hjelpemiddelformidlingen er. Omlegging til mer digitale løsninger må ikke bidra til at folk som ikke bruker digitale flater blir satt utenfor. Retten til hjelpemidler og tjenester gjelder for alle, slik det blir slått fast i folketrygdloven.

 

Hjelpemiddelsentralene leverer, sammen med kommunene, brukernære spesialisttjenester. For borgerne betyr det at avstanden til hjelpemiddelsentralen har stor betydning. Tid er en kritisk faktor når det gjelder hyppig behov for tjenester, utprøving, tilpassing, utlevering og akutte reparasjoner. Dette er spesielt viktig for barn, unge under utdanning og de som er i jobb, men også for alle som skal leve et liv.

 

Landsmøtet i NHF krever at de sentraler som er i dag består. NAV bør heller se på hvordan de kan utvikle de sentralene som er i dag til å bli enda bedre. Hjelpemidler er et helt sentralt frigjøringsverktøy! Ikke svekk hjelpemiddelsentralene!

 

Landsmøtet i NHF vil at:

  • dagens hjelpemiddelsentraler i Oslo og Viken må bestå og styrkes.
  • den viktige satsingen på digitalisering ikke skal erstatte hjelpemiddelformidlingen.
  • brukernære spesialisttjenester skal sikres for å ha kort vei til Hjelpemiddelsentralen.

 

 

Sykehuset Kalnes har vedtatt å nedlegge helsetorget fra slutten av mai 2021 og brukerorganisasjonenes deltakelse i samarbeid om helsetorget er avviklet.

 

Klinikkene/avdelingene har det daglige ansvaret for å gi den enkelte pasient og pårørende nødvendig opplæring. Mange avdelinger har et tett samarbeid med brukerorganisasjoner.

Fag- og kompetanseavdelingen videreutvikler dagens nettsider og inkluderer relevant informasjon.

Dersom det i fremtiden skulle vise seg behov for en reetablering av et fysisk helsetorg, vil dette tatt opp med sykehusledelsen.

 

 

NHF Sarpsborg har gjennomført sitt ekstraordinære årsmøte 2. juni 2021 på en god og ryddig måte. Der en gjennomgikk lokallagets utfordringer og følgende nytt styre ble valgt:

.

Leder:                       Runar Tønnesen

Nestleder:                 Gunn Aagaard

Sekretær:                 Axel Holandsjø Følling

Økonomiansvarlig:     Ingelinn Olsen Buvik

Styremedlem:           Atle Kr. Hirth Strand

Styremedlem:           Kari Harlem Nilsen

Styremedlem:           Willy K. Aagaard

Varamedlem:            John Egil Kristiansen

Varamedlem:            Awa Bøen-Eriksen

 

Du kan også følge NHF Sarpsborgs arbeid på lokallagets Facebook side https://www.facebook.com/NhfSarpsborg

.

Styret ønsker ønsker alle en riktig god sommer.

 

Under behandlingen i bystyret om kommunedelplan for kapasitet og struktur i heldøgnsomsorgen 2021 – 2033, vedtok et samlet bystyre en annen retning enn det som var foreslått for utviklingen av nye botilbud. Personer med funksjonsnedsettelser som har behov for heldøgnstjenester, skal tilbudet etablerers i små enheter og integreres i nærmiljøet.

 

Det var etter forslag fra Rødt og Senterpartiet, ble følgende vedtatt.

«Det er et hovedprinsipp å begrense utvidelsen av eksisterende og fremtidige nye botilbud,

til små enheter i nærmiljøene for personer som skal få et livslangt botilbud, slik at de skal kunne leve sine liv i et inkluderende miljø.»

 

Håper at vedtaket nå blir fulgt opp, når nye botilbud skal utvikles for funksjonshemmede i kommunen. Dette vedtaket må også føre til at personer med funksjonsnedsettelser får reelle muligheter til å velge, hvor en skal bosette seg eller flytte.

Treff-teller

110450
Users Today : 10
This Month : 2291
This Year : 26742
Total Users : 93450

AOF-kurs 2021

AOF-kurs 2021

NHFs lover

NHFs lover

Tilgjengelige bygg

Tilgjengelige bygg

UU Sarpsborg

UU Sarpsborg